เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301121Mathematics for Information Technology 2
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1301120 หรือ
1106103

Course Description
สมการเชิงเส้นและการโปรแกรมเชิงเส้น ลำดับและอนุกรมและความสัมพันธ์กับทฤษฎีข้อมูลและสื่อสาร คณิตศาสตร์เต็มหน่วยซึ่งสัมพันธ์กับรูปแบบการเขียนโปรแกรม ทฤษฎีกราฟและการประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่าย ทฤษฎีการนับและหลักความน่าจะเป็น


Linear equations and linear programming; sequences and series with their relation to information and communication theory; discrete mathematics and its programming applications; graph theory and its application in networking; combinatorics and concept of probability.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH