เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1305102Introduction to Software Engineering
วิศวกรรมซอฟต์แวร์เบื้องต้น
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของผู้ใช้ การประเมินราคา การออกแบบและการพัฒนา กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ การบริหารจัดการซอฟต์แวร์และโครงการซอฟต์แวร์ วิธีการทดสอบ การควบคุมคุณภาพ การบำรุงรักษา


Principles of software engineering; user requirements analysis; price estimation; software design and development; software development life cycle; work product and project management; software testing, software quality assurance; software maintenance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH