เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1301120Mathematics for Information Technology 1
คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
จำนวนต่อเนื่องและจำนวนเต็มหน่วย หลักการ ความสำคัญ และการประยุกต์ใช้แคลคูลัส เมตริกส์และเวคเตอร์ในการใช้เก็บข้อมูล เรขาคณิตวิเคราะห์และการประยุกต์ใช้ในเหมืองข้อมูล แคลคูลัสหลายตัวแปรและการแสดงผลด้วยกราฟฟิกส์


Continuous and discrete quantity; concept, importance and sample applications of calculus; matrices and vectors with their usability to present information, coordinate geometry and its application in data mining; multivariate calculus and its graphical representations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH