เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102480Professional Experience
ประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (0-40-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การฝึกปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานชั่วคราว ณ สถานประกอบการที่กำหนดให้ หรือการทำโครงการวิจัยในหัวข้อที่เกี่ยวกับเคมีประยุกต์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 10 สัปดาห์หรือ 1 ภาคฤดูร้อน นักศึกษาต้องส่งเล่มรายงานทางวิชาการและนำเสนอผลการปฏิบัติงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษารายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การประเมินผล จะคิดจากการวมคะแนนของอาจารย์ที่ปรึกษา พนักงานที่ปรึกษาในสถานประกอบการหรืออาจารย์ที่ปรึกษาในการทำโครงการวิจัย ตลอดจนคุณภาพของเล่มรายงานทางวิชาการ


Training as a temporary employee at the provided organizations, or performing research project of applied chemistry under supervision of advisor for at least 10 weeks; Students must submit an academic report and present their training results to the co-operative supervisors; Evaluation is based on the final scoring of the co-operative supervisors, organizational supervisor and the quality of their academic report.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH