เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102336Organic Synthesis
การสังเคราะห์ทางเคมีอินทรีย์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์(เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102232

Course Description
การสร้างพันธะคาร์บอน-คาร์บอน การสร้างสารประกอบแบบวง สารประกอบออร์แกโนเมทัลลิก ปฏิกิริยาออกซิเดชันและรีดักชัน การสังเคราะห์แบบย้อนกลับ


Carbon-carbon bond formation; cyclic compound formation; organometallic compounds; oxidation and reduction reactions; retrosynthesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH