เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102740Advanced Inorganic Chemistry
เคมีอนินทรีย์ขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สมมาตรของโมเลกุล ทฤษฎีกลุ่มและการประยุกต์ใช้ในทฤษฎีพันธะ การใช้เทคนิคทาง สเปกโทรสโกปีสำหรับโครงสร้างของสารอนินทรีย์ สารเชิงซ้อนโลหะแทรนซิชัน เคมีออร์แกโนเมทัลลิก


Molecular symmetry; point group and its application to bonding theory; applications of spectroscopic techniques for inorganic structure; transition metal complexes; organometallic chemistry
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH