เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102711Advanced Instrumental Analysis
การวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือขั้นสูง
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้สเปกโทรสโกปี อะตอมมิกแอบซอร์พชันสเปกโทรสโกปี อะตอมมิกอิมิสชันสเปกโทรสโกปี อัลตราไวโอเลต-วิสิเบิลสเปกโทรสโกปี อินฟราเรดสเปกโทรสโกปี ลูมิเนสเซนซ์สเปกโทรสโกปี เอกซ์เรย์สเปกโทรสโกปี โฟโตอะคูสติกสเปกโทรสโกปี และ ออโตเมติกสเปกโทรสโกปี ทฤษฎีของโครมาโทกราฟี เทคนิคขั้นสูงและการประยุกต์ใช้โครมาโทกราฟี การวิเคราะห์โดยใช้ความร้อน ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ของเทคนิคที่ใช้กล้องจุลทรรศน์แบบสัมผัสและกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน รวมถึงผลงานตีพิมพ์ที่ใช้เทคนิคดังกล่าว


Theory and applications of spectroscopy such as atomic absorption spectroscopy, atomic emission spectroscopy, ultraviolet and visible spectroscopy, infrared spectroscopy, luminescence spectroscopy, X-ray spectroscopy, photoacoustic spectrometry as well as automatic spectroscopy; theory of chromatography, its advanced techniques and applications; thermal analysis; theory and applications of scanning probe microscopy and electron microscopy techniques, including recent literature on such techniques
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH