เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2561 
1701906Dissertation
ดุษฎีนิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
หน่วยกิต48 (0-144-48)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ค้นคว้าวิจัยเพื่อเรียบเรียงเขียนดุษฎีนิพนธ์ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาโดยนักศึกษาจะต้องนำเสนอหัวข้อวิจัย ความก้าวหน้าของงานวิจัย และสรุปผลการศึกษาวิจัย และเมื่อเสร็จสิ้นงานวิจัยนักศึกษาต้องเสนอดุษฎีนิพนธ์แก่คณะกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์เพื่อทำการสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์


Analyze and conduct thesis under adviser supervision. Present research topic, research progression and conclusion. Present topic research to committee and defense thesis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH