เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1001315Introduction to Western Philosophy
ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น ญาณวิทยา ปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา จริยธรรม และการใช้จริยธรรม


An introduction to Western philosophy; epistemology; philosophy of sciences; political philosophy; philosophy of language; philosophy of religion; meta-ethics and applied ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH