เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 
1001315Introduction to Western Philosophy
ปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี16:00-18:50313C1LECT60573F  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.ประสาน เล้าอรุณ
 • วันสอบกลางภาค: 27 ต.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C2 ห้อง 213
  วันสอบปลายภาค: 27 ธ.ค. 2562 เวลา 13:30 - 15:30 อาคาร C2 ห้อง 203
  Course Description
  ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาตะวันตกเบื้องต้น ญาณวิทยา ปรัชญาของวิทยาศาสตร์ ปรัชญาการเมือง ปรัชญาศาสนา จริยธรรม และการใช้จริยธรรม


  An introduction to Western philosophy; epistemology; philosophy of sciences; political philosophy; philosophy of language; philosophy of religion; meta-ethics and applied ethics.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH