เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107907Proposal Dissertation
โครงร่างดุษฎีนิพนธ์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การประมวลความรู้ รวมทั้งการทบทวนเอกสาร กำหนดปัญหา วิธีวิจัย การคาดหวังในการตีพิมพ์ และการนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์


This requires comprehensive preparation for the dissertation, including literature review, problem statement, research methodology, expected contribution, and presentation before the examination committee.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH