เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107906Special Topic
หัวข้อพิเศษ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิจัยค้นคว้าอิสระเพื่อค้นหาข้องานวิจัยสำหรับวิทยานิพนธ์


This requires independent study on expected research topics intended for use in the dissertation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH