เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1107740Regulations, Policy and Planning for Natural Resources and the Environment
กฎระเบียบ นโยบาย และแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวางแผนและยุทธศาสตร์การนำนโยบายสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการทางนโยบาย การเมืองเรื่องสิ่งแวดล้อมและระบบอภิบาล การทำให้เกิดความทันสมัยเชิงนิเวศ แนวทางที่มีประสิทธิผลต่อการลดมลพิษจากแหล่งต่างๆ การใช้กฎระเบียบ การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ การจัดบริการสาธารณะ และการให้ข้อมูลข่าวสาร


Planning and implementation strategies for environmental policy; theories of policy process; environmental politics and governance; ecological modernization; effective approaches to pollution abatement from various sources, regulatory instruments, economic instruments, provision of public services, and suasive instruments
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH