เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1108447Textile Technology
เทคโนโลยีสิ่งทอ
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ชนิดและสมบัติของเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ การขึ้นรูปเส้นใย การขัดและการฟอกเส้นใยธรรมชาติ และเส้นใยสังเคราะห์ การย้อมสีและกระบวนการตกแต่งสำเร็จ


Type and properties of natural and synthetic fibers, fiber spinning, scouring and bleaching of natural and synthetic fibers; dyeing and finishing processes.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH