เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102467Special Problem in Applied Chemistry
ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การศึกษาค้นคว้าทดลองในห้องปฏิบัติการ และในพื้นที่ทดลองภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


Undergraduate research on current issues of applied chemistry under guidance of supervisor.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH