เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1102467Special Problem in Applied Chemistry
ปัญหาพิเศษทางเคมีประยุกต์
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (0-9-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 ไม่มีข้อมูล505W  
อาจารย์:
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา เดชาทัย
 • อาจารย์ ดร.วิษณุ มณีรัตน์
 • อาจารย์ ดร.ประจักร์ อิ่นแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ สุวรรณทอง
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรา ปัญญามูลวงษา
 • อาจารย์ ดร.สิทธิ ดวงเพชร
 • อาจารย์ ดร.พัชรนันท์ โชโต
 • อาจารย์ ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราวดี บุญคุ้ม
 • อาจารย์ ดร.กาญจนา วัดละเอียด (Co-ordinator)
 • วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  หมายเหตุ: สำหรับ นศ.รหัส59 ที่เคยได้รับ P/U และ W
  Course Description
  การศึกษาค้นคว้าทดลองในห้องปฏิบัติการ และในพื้นที่ทดลองภายใต้การให้คำแนะนำของอาจารย์ที่ปรึกษา


  Undergraduate research on current issues of applied chemistry under guidance of supervisor.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH