เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102441Transition Metal Chemistry
เคมีโลหะทรานซิชัน
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
เคมีของโลหะทรานซิชัน ได้แก่ ไอโซเมอร์ สมมาตรของโมเลกุล ทฤษฎีกลุ่ม ทฤษฎีโมเลกุลาร์ออร์บิทัล เทคนิคทางสเปกโทรสโกปี จลนศาสตร์และกลไกในการแทนที่ของลิแกนด์ เคมีออร์แกโนเมทัลลิกและไบโออินออร์แกนิก


Chemistry of the transition metals; isomerism; symmetry; group theory; molecular orbital theory; spectroscopy technique; the kinetics and mechanisms of ligand substitution; organometallic and bioinorganic chemistry.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH