เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102413Chemical Separations
การแยกทางเคมี
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการพื้นฐานของการแยกทางเคมี วิธีการแยกและการทำให้บริสุทธิ์แบบดั้งเดิมและแบบใหม่ เช่น การกลั่น การสกัด การดูดกลืนและการปล่อย การดูดซับ การตกผลึก และกระบวนการแยกขั้นสูงต่างๆ


Basic principles of chemical separations; traditional and modern methods of separation and purification, e.g. distillation, extraction, absorption and stripping, adsorption, crystallization and other advanced separation processes
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH