เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102411Environmental Chemistry
เคมีสิ่งแวดล้อม
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการของเคมีสิ่งแวดล้อม สารเคมีที่มีผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อม วัฏภาคของสิ่งแวดล้อม (วัฏภาคของน้ำ วัฎภาคของอากาศ วัฏภาคของดิน วัฏภาคของสิ่งมีชีวิต) มลภาวะในสิ่งแวดล้อม พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อม


Principles of environmental chemistry; chemicals affecting the environment systems; environmental phases (hydrosphere, atmosphere, lithosphere, and biosphere); environmental pollution; basics of environmental analysis.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH