เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102314Modern Analysis Methods
วิธีวิเคราะห์แนวใหม่
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102

Course Description
หลักการพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เครื่องมือสมัยใหม่สำหรับการวิเคราะห์ทางเคมี ซึ่งครอบคลุมแต่ไม่จำกัดเฉพาะ สเปกโทรสโกปีแนวใหม่ การวิเคราะห์พื้นผิว การวิเคราะห์ที่อาศัยการไหล และเทคนิควิเคราะห์แบบไฮฟีเนต


Fundamentals and applications of modern analysis methods including but not limited to modern spectroscopy, surface analysis, flow-based analysis and hyphenated techniques.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH