เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1102312Introduction to Chromatography
โครมาโทรกราฟีเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102

Course Description
หลักการของการแยกทางโครมาโทกราฟี การจำแนกชนิดเทคนิคโครมาโทกราฟี ทฤษฎีเกี่ยวประสิทธิภาพของคอลัมน์ การประยุกต์ใช้ เทคนิคโครมาโทกราฟีที่ใช้มาก เช่น โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และแก๊สโครมาโทกราฟี


Principles of chromatographic separations; classifications of chromatographic techniques; theory of column efficiency; applications; widely used chromatographic techniques, e.g. high performance liquid chromatography and gas chromatography.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH