เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1102312Introduction to Chromatography
โครมาโทรกราฟีเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์, สาขาวิชาเคมีประยุกต์
หน่วยกิต4 (3-3-7)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1102102
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
หลักการของการแยกทางโครมาโทกราฟี การจำแนกชนิดเทคนิคโครมาโทกราฟี ทฤษฎีเกี่ยวประสิทธิภาพของคอลัมน์ การประยุกต์ใช้ เทคนิคโครมาโทกราฟีที่ใช้มาก เช่น โครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง และแก๊สโครมาโทกราฟี


Principles of chromatographic separations; classifications of chromatographic techniques; theory of column efficiency; applications; widely used chromatographic techniques, e.g. high performance liquid chromatography and gas chromatography.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH