เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501805Computer Simulation
คอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษารูปแบบ ทฤษฏี และวิธีการ จำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ในโหมดต่างๆ การทำนายผลการจำลองสถานการณ์ และการจำลองสถานการณ์แบบมีเหตุผล และการออกแบบการทดลองสถานการณ์จำลอง โดยอาศัยวัตถุต่าง ๆ เป็นตัวต้นแบบทางความคิด จากนั้นนำมาจำลอง เพื่อให้เกิดเป็นวัตถุที่มีความเหมือนกับของต้นแบบทุกประการหรือใกล้เคียงมากที่สุด ศึกษาแอพลิเคชั่นต่างๆทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ การวางแผนอุตสาหกรรมการผลิต การอบรม บันเทิง และเกมส์


Discrete-event simulation modeling, probability theory, simulation mode: Simulation verification and validation, model design and development, comparison to analytical models, input data preparation, random number generation, output statistical analysis, and model validation. Simulating applications: scientific inquiry, engineering design, manufacturing planning, training, entertainment, and games.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH