เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501804Pattern Recognition
การรู้จำรูปแบบ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ตัวจำแนกการเรียนรู้แบบมีต้นแบบและไม่มีต้นแบบ การจำแนกแบบบายีเซียน ตัวจำแนกเชิงเส้น ตัวจำแนกที่ไม่ใช่เชิงเส้น การเลือกคุณลักษณะ การสร้างคุณลักษณะ การจับคู่โดยใช้เทมเพลท การจำแนกแบบคลัสเตอร์


Classifiers, supervised and unsupervised learning, Bayesian classification, linear classifiers, non-linear classifiers, feature selection, feature generation, template matching, clustering.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH