เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 
1501804Pattern Recognition
การรู้จำรูปแบบ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2564 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่ 3 / 2564
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
ตัวจำแนกการเรียนรู้แบบมีต้นแบบและไม่มีต้นแบบ การจำแนกแบบบายีเซียน ตัวจำแนกเชิงเส้น ตัวจำแนกที่ไม่ใช่เชิงเส้น การเลือกคุณลักษณะ การสร้างคุณลักษณะ การจับคู่โดยใช้เทมเพลท การจำแนกแบบคลัสเตอร์


Classifiers, supervised and unsupervised learning, Bayesian classification, linear classifiers, non-linear classifiers, feature selection, feature generation, template matching, clustering.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  BF = วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก)  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH