เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501706Context Aware Computing
การประมวลผลแบบรับรู้บริบท
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การแสดงและแลกเปลี่ยนบริบท การตีความและคัดเลือกบริบท การนำเสนอโดยบริบท การเรียบเรียงบริบท การรู้จำบริบท การกู้ข้อมูลแบบรับรู้บริบท การแบ่งปันบริบท ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว อุปกรณ์สำหรับตรวจจับบริบท


Context representation and exchanging, interpretation and selection of contexts, presentation by context, composing of context, recognition of context, context-based data recovery, security and privacy, context sensors.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH