เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1501706Context Aware Computing
การประมวลผลแบบรับรู้บริบท
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การแสดงและแลกเปลี่ยนบริบท การตีความและคัดเลือกบริบท การนำเสนอโดยบริบท การเรียบเรียงบริบท การรู้จำบริบท การกู้ข้อมูลแบบรับรู้บริบท การแบ่งปันบริบท ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว อุปกรณ์สำหรับตรวจจับบริบท


Context representation and exchanging, interpretation and selection of contexts, presentation by context, composing of context, recognition of context, context-based data recovery, security and privacy, context sensors.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH