เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1501604Intelligent Control Systems
ระบบควบคุมอัจฉริยะ
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ทฤษฎีพื้นฐานและคณิตศาสตร์สำหรับวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุม การควบคุมแบบพีไอดี ตัวตรวจจับและเครื่องมือในกระบวนการควบคุมเช่น อุณหภูมิ แรงดัน ระดับ การไหล และเครื่องแปลงความถี่หรือกระแส หลักการสมัยใหม่ของระบบปัญญาประดิษฐ์และการประยุกต์ใช้ในระบบควบคุม


Fundamental theories and mathematics for analyzing and designing a control system, PID control, sensors and devices in control process e.g. temperature, pressure, level, flowing, voltage and current transformation. Novel principle of artificial intelligence and its applications in control systems.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH