เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501602Embedded System Design
การออกแบบระบบสมองกลฝังตัว
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-3-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การออกแบบระบบดิจิตัลฝังตัว ไมโครคอนโทรลเลอร์ โปรแกรมฝังตัว ระบบปฏิบัติการแบบเรียลไทม์ หลักการออกแบบร่วมของฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ การจำลองฮาร์ดแวร์และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบ การทำต้นแบบด้วยเอฟพีจีเอ


Design of embedded digital systems; microcontrollers, embedded programs, real-time operating systems, design methodologies, hardware-software code design, hardware modeling and computer-aided design, prototyping with FPGAs.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH