เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501502Probability and Stochastic Process
ความน่าจะเป็นและขบวนการแบบสโตแคสติค
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความน่าจะเป็นแบบเต็มหน่วยและต่อเนื่อง ขบวนการแบบสโตแคสติค การกระจายกลุ่มตัวอย่าง การประมาณ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยและความสัมพันธ์ของผลลัพธ์และปัจจัย


Discrete and continuous probability, stochastic process, distribution and sampling, estimation, hypothesis testing and regression analysis and correlation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH