เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1501501Mathematics for Computer Engineering
คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
คณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ โมเดลสัญญาณและระบบ สมการดิฟเฟอเรนซ์และดิฟเฟอเรนเชียล หลักการทางตัวเลข ตัวแปรเชิงซ้อนและการเปลี่ยนรูปตัวแปร


Mathematics for analyzing, signal and system modeling, difference and differential equations, numerical methods, complex variable and transformations.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH