เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806412Thai Sports
กีฬาไทย
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต1 (0-2-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ประวัติ พัฒนาการ ความรู้เกี่ยวกับกฎ กติกาการแข่งขันของกีฬาไทย ซึ่งประกอบด้วยมวยไทยและตะกร้อ ทัศนคติและคุณธรรมที่ดีของนักกีฬาและผู้ฝึกสอน เทคนิคและทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของกีฬามวยไทยและตะกร้อ การนำหลักวิทยาศาสตร์การกีฬามาประยุกต์ใช้กับทักษะกีฬามวยไทยและตะกร้อ


History, development, rules of Thai sports; Thai boxing and takraw; attitudes and ethics of athletes and coaches; basic movement skills and techniques in Thai boxing and takraw; and application of skills in Thai boxing and takraw through sports science principles.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH