เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806308Exercise and Sports Nutrition
โภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
สารอาหารหลักที่ให้พลังงานขณะออกกำลังกาย การสะสมพลังงาน การใช้พลังงานและระยะเวลาการสะสมพลังงาน ความรู้และหลักปฏิบัติในการรับประทานอาหารของนักกีฬาแต่ละประเภท ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน การจัดการและหลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับชนิดการออกกำลังกาย ชนิดผลิตภัณฑ์และอาหารเสริม ข้อพึงระวัง รวมถึงยาที่มีผลต่อสมรรถภาพของนักกีฬา


Essential nutrients as energy source during exercise; storage energy; releasing and time lag of dietary energy; knowledges and practice of dietary regimes suitable for each individual sports, before, during and after training or competition; management and control of food intake according to type of exercise; types of dietary supplements and other health products , cautions of use, including drugs which affect sports performance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH