เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806308Exercise and Sports Nutrition
โภชนาการการออกกำลังกายและกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาความรู้เกี่ยวกับสารอาหาร สารอาหารหลักที่ให้พลังงานขณะออกกำลังกาย การสะสมพลังงาน การใช้พลังงาน ระยะเวลาที่ต้องการสะสมอาหารที่ให้พลังงาน ความรู้และหลักปฏิบัติในการรับประทานอาหารของนักกีฬาแต่ละประเภท ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม หรือแข่งขัน หลักการควบคุมปริมาณอาหารให้สัมพันธ์กับการออกกำลังกาย เพื่อเพิ่ม คง หรือลดน้ำหนักนักกีฬา


Nutrients, essential nutrients as energy source during exercise, storage, release and time lag of dietary energy, principles and practice of dietary regimes suitable for each individual sports, before, during and after training or competition, management and control of food intake according to type of exercise and desirable weight of an athlete.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH