เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806303Biomechanics in Sports
ชีวกลศาสตร์การกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1806203 และ 1806207 หรือ
1806106 หรือ
1806108

Course Description
ขอบข่ายและความหมาย ความรู้เบื้องต้นของชีวกลศาสตร์การกีฬา หลักการและทฤษฎีทางชีวกลศาสตร์ การประยุกต์ชีวกลศาสตร์เพื่อการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวทางการกีฬา เพื่อเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันและป้องกันการบาดเจ็บ


Scopes and definitions; basic knowledge of sports biomechanics; application of biomechanical principles and theories; applied biomechanics to sports and movement for improve sports performance and injury prevention.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH