เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806202Exercise and Sports Psychology
จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและทฤษฎีทางจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อความสามารถทางการกีฬา จิตวิทยาการโค้ชและการฝึกทางการกีฬา การฝึกทักษะทางจิตวิทยาการกีฬา และจิตวิทยาสำหรับผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล


Principles and theories of exercise and sports psychology; psychological factors affecting sports performance; psychology of coaching and sports training; psychological skill training for sports; and psychology for personal trainers.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH