เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806202Exercise and Sports Psychology
จิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ความหมาย ขอบเขต ประโยชน์ และการพัฒนาการของจิตวิทยาการออกกำลังกายและกีฬา บทบาทของนักจิตวิทยาการกีฬาและสุขภาพ ปัจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความสามารถทางกีฬา จิตวิทยาสำหรับโค้ช จิตวิทยาการออกกำลังกาย และการฝึกทางจิตวิทยาสำหรับการพัฒนาสุขภาพและความสามารถทางกีฬา


Definitions, scopes, benefits, and development of sports and exercise psychology; roles of sports and health psychologist; psychological factors affecting to sports performance; coaching psychology; psychology of exercise; and psychological training for the improvement of health and sports performance.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH