เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1806101Introduction to Sports Science
วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ศึกษาความหมาย หลักการ บทบาท หน้าที่ ขอบข่าย วิวัฒนาการความรู้พื้นฐาน รวมถึงศึกษาความเกี่ยวข้องของวิทยาศาสตร์กับการกีฬา การประยุกต์ใช้ในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต


Definition, basic principles, development, scope, role, of sports science, relationship of scientific principles and sports, current applications of science to sports, and future trends.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH