เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002902Seminar in Advanced Anti-Aging Medicine Research
สัมมนาการวิจัยเวชศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การวิเคราะห์ วิพากษ์ อธิบายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และบทสรุปผลงานของการวิจัยทางเวชศาสตร์ชะลอวัยจากวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นที่เป็นระดับสากล ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อ การออกแบบการทำดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ให้ได้มาตรฐานต่อไป


Concept explanation, analysis, criticize, methodology, result and discussion of research studies in Anti-Aging and Regenerative Medicine especially international journal; guideline for design research studies and improve the quality of dissertation to standard.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH