เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1001306ASEAN Studies
อาเซียนศึกษา
สังกัดศิลปศาสตร์, สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์มิติทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนแบบสหวิทยาการ ความสำเร็จและความล้มเหลวของสมาคมอาเซียนในการเสนอประเด็นและมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อประเด็นในระดับภูมิภาคและนานาชาติ การอยู่ร่วมกันโดยสันติและความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่หลากหลายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยใช้การเรียนรู้แบบใช้ประเด็นปัญหาและโครงงานเป็นฐานร่วมกับการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการคิดเชิงวิเคราะห์


An inter-disciplinary analysis of economic, political and socio-cultural aspects of ASEAN nations; success and failure of ASEAN in addressing and responding to regional and international issues through a wide range of content topics; problem-based learning and project-based learning strategies with creative and critical thinking and self-directed learning skill; awareness of the concept of peaceful coexistence and understanding diverse cultures in South East Asia.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH