เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002911Advanced Toxicology and Chelation
พิษวิทยาและคีเลชั่นขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต1 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
ผลกระทบของสารเคมีต่อเซลล์, อาการ อาการแสดง กลไกการเกิดพิษ การตรวจสอบ และการรักษาพิษ การให้สารคีเลชั่นเพื่อกำจัดโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว สารหนู สารปรอท ออกจากร่างกาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสามารถให้การรักษาที่ปลอดภัยและเหมาะสมแก่ผู้ป่วย และ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวทั้งในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพและการหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทำให้เกิดพิษ เทคนิคปัจจุบันในการรักษาด้วยคีเลชั่น


Adverse effects of chemicals on living organisms, signs and symptoms, mechanisms, treatments and detection of poisoning; administration of chelating agents to remove heavy metals such as lead, arsenic or mercury out of the body; application of therapy to patients and precipitating factor; update in chelation therapy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH