เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002905Advanced Sport Medicine
เวชศาสตร์การกีฬาขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
พยาธิสภาพของร่างกายที่เกิดจากการออกกำลังกาย แนวทางในการวินิจฉัย และ การรักษาการบาดเจ็บที่มีสาเหตุจากทางด้านกีฬาหรือการออกกำลังกาย การป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการบาดเจ็บแก่ร่างกายโดยเฉพาะในด้านการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหรือข้อต่อ ซึ่งมีสาเหตุจากทางด้านกายภาพ โดยมุ่งเน้นที่การรักษาและให้คำแนะนำที่ถูกต้องทางด้านการออกกำลังกาย เหมาะสมกับสภาพต่างๆของผู้ป่วย เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด


Pathologies from exercises, guideline in diagnosis and management diseases, which occurred from sports or exercises; specializes in preventing, diagnosing and treatment of injuries related to sports and/or exercise, specifically the rotation or deformation of joints or muscles caused by engaging in physical activities; give appropriate therapy and advice in exercises in various status of patients for maximum efficacy.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH