เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
2002904Advanced Homeopathy
โฮมีโอพาทีขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการต่างๆของโฮมีโอพาที เช่น หลักการของพลังงานชีวิต หลักการรักษาโดยอาศัยความคล้ายคลึงกันของโรค หลักการของพลังงาน ทฤษฏีของโฮมีโอพาที แนวทางการรักษารวมถึงความปลอดภัย ข้อห้ามใช้และผลข้างเคียงต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมารักษาและประยุกต์ใช้ในสภาวะและพยาธิสภาพต่างๆของร่างกาย รวมถึงการนำมาใช้รักษาเฉพาะโรค


Principles of homeopathy such as vital force hypothetical, law of similar, life force theory; management guidelines, safety, contraindication and related side effects; application in various conditions, different pathologies and specific treatment in different category of diseases.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH