เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
2003902Advanced Anti-Aging Science
วิทยาศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่2 / 2563
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
อาการ และอาการแสดง ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากความเสื่อมชราของมนุษย์ พยาธิสภาพ สาเหตุ การวินิจฉัย การใช้ยา ฮอร์โมน การป้องกันความเสื่อม การดูแลเฉพาะสำหรับผู้ป่วยในกลุ่มโรคต่างๆ และการให้คำปรึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ ด้านการชะลอวัยได้


Signs and symptoms of human aging, pathophysiology, etiology, diagnosis, drug uses, hormone therapy for preventing degenerative disease, specific treatment for different aging diseases and advise consultation to general Anti Aging Scientists.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH