เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
2003901Seminar in Advanced Anti-Aging Science Research
สัมมนาการวิจัยวิทยาศาสตร์ชะลอวัยขั้นสูง
สังกัดเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตรชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
หน่วยกิต0 (1-0-2)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
การวิเคราะห์ วิพากษ์ อธิบายแนวคิด วิธีการวิจัย ผลการศึกษา และบทสรุปผลงานของการวิจัยทาง วิทยาศาสตร์ชะลอวัยจากวารสารวิชาการทั้งในและต่างประเทศโดยมุ่งเน้นที่เป็นระดับสากล ซึ่งเป็นแนวทางในการกำหนดหัวข้อ การออกแบบการทำดุษฎีนิพนธ์ ของนักศึกษา รวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพของดุษฎีนิพนธ์ให้ได้มาตรฐานต่อไป


Concept explanation, analysis, criticize, methodology, result and discussion of research studies in Anti-Aging and Regenerative Science especially international journal; guideline for design research studies and improve the quality of dissertation to standard.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH