เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2564 
1407481Seminar
สัมมนา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา:สถานภาพเทียบเท่านักศึกษาชั้นปีที่ 3

Course Description
สัมมนาด้านเทคโนโลยีการจัดการผลิตผลเกษตรและการบรรจุ ครอบคลุมถึง ทฤษฎี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ เตรียมและนำเสนอรายงานทางวิชาการด้วยวาจา


Seminar on theories, practices and applications of current technology management of agricultural produce and packaging; preparing academic report and oral presentation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH