เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1403481Seminar
สัมมนา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402303 และ 1403302 หรือ
1402314 และ 1403351 หรือ
1401344 และ 1402303 หรือ
1402307 และ 1403204 หรือ
1402303 และ 1403204 หรือ
1402307 และ 1403302 หรือ
1402310 และ 1403205

Course Description
การเตรียมและการนำเสนอรายงานหัวข้อทางวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ครอบคลุมถึง ทฤษฎี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ การเตรียมรายงานทางวิชาการ การเขียนและการนำเสนองาน โดยคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพ


Preparation and presentation of current issues in food science and technology on theories, practices and applications; report writing and oral presentation based on professional ethics.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH