เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 
1403481Seminar
สัมมนา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402303 และ 1403302 หรือ
1402314 และ 1403351 หรือ
1401344 และ 1402303 หรือ
1402307 และ 1403204 หรือ
1402303 และ 1403204
เลือก ปีการศึกษา: 2 / 2563 

 -
ปริญญาตรี
ตอนเรียนวันเวลาห้องอาคารเรียนที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ)หมวด  
  01 พฤหัสบดี16:00-18:50B 206E3LAB25025M  
อาจารย์:
 • อาจารย์ ดร.สิริรุ่ง วงศ์สกุล
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สาโรจน์ รอดคืน
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรธิดา หอมถาวรชู (Co-ordinator)
 • สำรองสำหรับ:วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 1 สหกิจศึกษา) ชั้นปี 3
  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (กลุ่ม 2 ประสบการณ์วิชาชีพ) ชั้นปี 3
  19-0-19
  6-0-6
  วันสอบกลางภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  วันสอบปลายภาค: - เวลา - อาคาร - ห้อง TDS
  Course Description
  การเตรียมและการนำเสนอรายงานหัวข้อทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการอาหารที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ครอบคลุมถึง ทฤษฎี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ การเตรียมรายงานทางวิชาการ การเขียนและการนำเสนองาน โดยคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพ


  Preparation and presentation of current issues in food technology on theories, practices and applications; report writing and oral presentation based on professional ethics.

  หมายเหตุ
  เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
  หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
     
        
      contact staff : REG@MFU.AC.TH