เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1403481Seminar
สัมมนา
สังกัดอุตสาหกรรมเกษตร, สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
หน่วยกิต1 (0-3-1)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1402303 และ 1403302 หรือ
1402314 และ 1403351 หรือ
1401344 และ 1402303 หรือ
1402307 และ 1403204 หรือ
1402303 และ 1403204
เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 

รายวิชานี้ไม่เปิดสอน ภาคการศึกษาที่3 / 2562
หรือ ข้อมูลกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการ
Course Description
การเตรียมและการนำเสนอรายงานหัวข้อทางวิชาการทางด้านเทคโนโลยีการอาหารที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน ครอบคลุมถึง ทฤษฎี การทดลอง และการประยุกต์ใช้ การเตรียมรายงานทางวิชาการ การเขียนและการนำเสนองาน โดยคำนึงถึงหลักจรรยาวิชาชีพ


Preparation and presentation of current issues in food technology on theories, practices and applications; report writing and oral presentation based on professional ethics.

หมายเหตุ
เรียน  1 = Lect 1  2 = Lect 2  3 = Lect 3  4 = Lect 4  5 = Lect 5  6 = Lect 6  7 = Lect 7  8 = Lect 8  9 = Lect 9  C = Lecture  L = LAB  S = Self Study  T = Tutorial
หมวด  B = วิชาศึกษาทั่วไป  BC = ปรับพื้นฐานภาษาจีน  E = วิชาชีพเลือก  F = วิชาเลือกเสรี  IE = ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ  M = วิชาพื้นฐานวิชาชีพ  W = วิชาชีพบังคับ  X = - ยังไม่กำหนด
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH