เลือก ปีการศึกษา: 3 / 2562 
1302305Network Programming
การโปรแกรมระบบเครือข่าย
สังกัดเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน
เงื่อนไขรายวิชา: 1301255 และ 1302212 หรือ
1301353 และ 1302212

Course Description
แนวคิด ระเบียบวิธี และเครื่องมือในการออกแบบและสร้างโปรแกรมประยุกต์บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โพรโตคอลของการสื่อสาร โพรโตคอลทีซีพี/ ไอพีสำหรับชั้นแอพพลิเคชัน หลักการเขียนโปรแกรมระบบ เช่น การโปรแกรมแบบซ็อกเก็ต การออกแบบโปรแกรมประยุกต์แบบไคลเอ็นต์/ เซิร์ฟเวอร์ การเรียกใช้งานชุดคำสั่งภายในเครือข่าย การประเมินขีดความสามารถและความปลอดภัยของระบบ


Concepts, methodology and tools for design and develop network application; Communication protocol; TCP/IP for application layer; Principle of network programming; Sockets; Client-server application; Security and evaluation of network programming.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH