เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2565 
1804808Community Nutrition
โภชนศาสตร์ชุมชน
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
แนวคิดหลักการด้านโภชนศาสตร์ชุมชุม การกำหนดตัวชี้วัด การประเมินภาวะโภชนาการ โรคหรือภาวะที่เกี่ยวกับปัญหาโภชนาการในชุมชน วิธีการและแนวทางการแก้ไขปัญหาโภชนาการในชุมชน การประเมินผล


Principles and concept of community nutrition, nutritional indicators, nutritional assessment, nutritional problems in the community, and solutions; planning, methods and evaluation.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH