เลือก ปีการศึกษา: 1 / 2563 
1804811Management of Infectious Disease and Control
การจัดการควบคุมโรคติดเชื้อ
สังกัดวิทยาศาสตร์สุขภาพ, สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน

Course Description
หลักการและกระบวนการควบคุมโรค ปัจจัยทีมีผลต่อการควบคุมโรค กระบวนการควบคุมโรคติดเชื้อในชุมชน กระบวนการควบคุมโรคติดเชื้อในสถานบริการ การควบคุมโรคในยุคโลกาภิวัฒน์ ระบบการเฝ้าระวังโรค การสร้างระบบรายงานควบคุมโรค


Principles and process of disease control, factors affecting disease control, process of infectious disease control in the community and in the health care service, disease control in the era of globalization, surveillance system, development and cooperation of report system in disease control.
   
      
    contact staff : REG@MFU.AC.TH